هاست لینوکس SSD همراه با گواهی امنیتی رایگان

SSD-01
 • فضا: 50 مگابایت
 • پهنای باند: نامحدود
 • ادون دامین: انتخابی
SSD-02
 • فضا: 100 مگابایت
 • پهنای باند: نامحدود
 • ادون دامین: انتخابی
SSD-03
 • فضا: 250 مگابایت
 • پهنای باند: نامحدود
 • ادون دامین: انتخابی
SSD-04
 • فضا: 500 مگابایت
 • پهنای باند: نامحدود
 • ادون دامین: انتخابی
SSD-05
 • فضا: 1 گیگابایت
 • پهنای باند: نامحدود
 • ادون دامین: انتخابی
SSD-06
 • فضا: 2 گیگابایت
 • پهنای باند: نامحدود
 • ادون دامین: انتخابی
SSD-07
 • فضا: 3 گیگابایت
 • پهنای باند: نامحدود
 • ادون دامین: انتخابی
SSD-08
 • فضا: 4 گیگابایت
 • پهنای باند: نامحدود
 • ادون دامین: انتخابی
SSD-09
 • فضا: 5 گیگابایت
 • پهنای باند: نامحدود
 • ادون دامین: انتخابی
SSD-10
 • فضا: 6 گیگابایت
 • پهنای باند: نامحدود
 • ادون دامین: انتخابی
SSD-11
 • فضا: 8 گیگابایت
 • پهنای باند: نامحدود
 • ادون دامین: انتخابی
SSD-12
 • فضا: 10 گیگابایت
 • پهنای باند: نامحدود
 • ادون دامین: انتخابی