هاست دانلود

DL-01
 • 1 گیگابایت فضا
 • 50 گیگابایت پهنای باند
 • Nginx وب سرور
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
DL-02
 • 2 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت پهنای باند
 • Nginx وب سرور
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
DL-03
 • 5 گیگابایت فضا
 • 200 گیگابایت پهنای باند
 • Nginx وب سرور
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
DL-04
 • 10 گیگابایت فضا
 • 400 گیگابایت پهنای باند
 • Nginx وب سرور
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
DL-05
 • 15 گیگابایت فضا
 • 600 گیگابایت پهنای باند
 • Nginx وب سرور
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
DL-06
 • 20 گیگابایت فضا
 • 800 گیگابایت پهنای باند
 • Nginx وب سرور
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
DL-07
 • 30 گیگابایت فضا
 • 900 گیگابایت پهنای باند
 • Nginx وب سرور
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
DL-08
 • 50 گیگابایت فضا
 • 1000 گیگابایت پهنای باند
 • Nginx وب سرور
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
DL-09
 • 70 گیگابایت فضا
 • 1300 گیگابایت پهنای باند
 • Nginx وب سرور
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
DL-10
 • 100 گیگابایت فضا
 • 1500 گیگابایت پهنای باند
 • Nginx وب سرور
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
DL-11
 • 150 گیگابایت فضا
 • 2000 گیگابایت پهنای باند
 • Nginx وب سرور
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
DL-12
 • 200 گیگابایت فضا
 • 2500 گیگابایت پهنای باند
 • Nginx وب سرور
 • دایرکت ادمین کنترل پنل