نمایندگی حجمی هاست ایران

RI-01
 • 3 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 10 عدد تعداد اکانت
 • cPanel کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور
 • برج میلاد محل سرور
RI-02
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 20 عدد تعداد اکانت
 • cPanel کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور
 • برج میلاد محل سرور
RI-03
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 30 عدد تعداد اکانت
 • cPanel کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور
 • برج میلاد محل سرور
RI-04
 • 15 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 40 عدد تعداد اکانت
 • cPanel کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور
 • برج میلاد محل سرور
RI-05
 • 20 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 50 عدد تعداد اکانت
 • cPanel کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور
 • برج میلاد محل سرور
RI-06
 • 30 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 60 عدد تعداد اکانت
 • cPanel کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور
 • برج میلاد محل سرور
RI-07
 • 40 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 80 عدد تعداد اکانت
 • cPanel کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور
 • برج میلاد محل سرور
RI-08
 • 50 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 100 عدد تعداد اکانت
 • cPanel کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور
 • برج میلاد محل سرور